Algemene voorwaarden

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Struik Holding N.V. Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Struik Holding N.V. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht door Struik Holding N.V. samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Struik Holding N.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Struik Holding N.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Struik Holding N.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Eventuele (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Struik Holding N.V., welke geen eigendom zijn van Struik Holding N.V., maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Struik Holding N.V. Hoewel Struik Holding N.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Struik Holding N.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Struik Holding N.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

KvK-gegevens:

Struik Holding N.V.
KvK no. 08018590
Statutaire zetel: Voorthuizen